Project Details: Robot Deception

Original source: http://www.cc.gatech.edu/~alanwags/RobotDeception/indexDeception.html

Alan Wagner

Nhà nghiên cứu Xã hội Robot học

Thông tin chi tiết dự án: Robot Deception (Robot mô phỏng hành vi con người )


Các nhà nghiên cứu: Alan Wagner và Ronald Arkin

Sự mô phỏng hành vi có một lịch sử lâu dài và quan trọng liên quan đến việc nghiên cứu các hệ thống thông minh . Những người nghiên cứu Primatology ghi chú rằng việc sử dụng sự mô phỏng hành vi hoạt động như một chỉ số tiềm năng quan trọng của lý thuyết tâm lý. Từ quan điểm của một nhà nghiên cứu robot, việc sử dụng và phát hiện của sự mô phỏng hành vi nhân tạo là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng đặc biệt đối với lĩnh vực quân sự.

 

Nhưng sự mô phỏng hành vi là gì? Bond và Robinson xác định sự mô phỏng hành vi như một giao tiếp giả hiệu có xu hướng có lợi cho người giao tiếp. Layout.JPG

 

Trong dự án này, chúng tôi sử dụng cả hai trò chơi và thuyết phụ thuộc lẫn nhau như là công cụ để khám phá các hiện tượng của sự mô phỏng hành vi nhân tạo. Cụ thể hơn, chúng tôi sử dụng một khung lý thuyết phụ thuộc lẫn nhau và trò ghi chú lý thuyết mạch để phát triển thuật toán mà cho phép một robot hoặc đại diện nhân tạo nhận biết những tình huống để đảm bảo sự mô phỏng hành vi và lựa chọn các chiến lược mô phỏng hiểu biết tốt nhất cho các ký hiệu (các cá thể mô phỏng hành vi). Chúng tôi sử dụng cả hai mô phỏng và thí nghiệm liên quan đến robot thực tế để kiểm tra giả thuyết hiệu quả của chiến lược của một đối tượng mô phỏng có liên quan đến lượng kiến thức đối tượng có liên quan đến điểm nổi bật

 

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi di chuyển từ định nghĩa, đến đại diện, sau là thuật toán đảm bảo cho ứng dụng chung của các kết quả của chúng tôi cho robot, cá thể, hoặc có thể là con người. Hơn nữa, thăm dò của chúng tôi trong những hiện tượng của sự mô phỏng hành vi nhân tạo cho thấy phương pháp mà sự mô phỏng hành vi có thể bị giảm xuống.

 

Dự án này cũng sẽ xem xét phân nhánh về đạo đức của việc tạo ra robot có khả năng về mô phỏng hành vi.

 

Kết quả


Ấn phẩm

  • Alan R. Wagner (2014). “Dối trá và Sự mô phỏng hành vi: Robot sử dụng Falsehood như một chiến lược xã hội.” Trong: Robot để Nói chuyện và Nghe, J. Markowitz ed, De Gruyter, pgs.. 207-229 [pdf]
  • Alan R. Wagner, Ronald C. Arkin (2010) “Hành động giả tưởng: Cung cấp Robot với năng lực cho Sự mô phỏng hành vi” Tạp chí Quốc tế về máy học xã hội, đăng tải. Các ấn phẩm chính thức có sẵn tại http://www.springerlink.com. [pdf]
  • Alan R. Wagner và Ronald Arkin C (2009). “Robot Sự mô phỏng hành vi: Công nhận khi một Robot Cần giả thuyết đánh lừa.” Kỷ yếu Hội thảo quốc tế IEEE trên Máy Tính Thông minh trong Người máy học và Tự động hóa (CIRA 2009). Daejeon, Hàn Quốc. [pdf]

 

Các phim

  • Hide and Seek Thí nghiệm 1 [mpg4] [wmv]
  • Hide and Seek Thí nghiệm 2 [mpg4] [wmv]

 


 

Thông tin liên lạc:

Email: alan.wagner-at-gtri.gatech.edu

Địa chỉ:
Georgia Tech Research Institute
Room 345A
250 14th Street NW
Atlanta, GA 30318
(404) 407-6522

Chi nhánh:
Mobile Robot Lab
Graphics, Visualization, and Usability Center
College of Computing
Georgia Institute of Technology

Advertisements

One thought on “Project Details: Robot Deception

Comments are closed.